Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Generelle oplysninger

Spotlight A/S
Solrød Byvej 15
2680 Solrød Strand

CVR 13643709

1. Anvendelse
1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Spotlight A/S, 13643709 salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag
2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Spotlight A/S tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Spotlight A/S salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Spotlight A/S udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser
3.1 Produkter og reservedele. Produkter og re-servedele, som Spotlight A/S sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Spotlight A/S sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Spotlight A/S sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom rådgivning og montage udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Spotlight A/S sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstå-ende vilkår i Aftalegrundlaget er Spotlight A/S i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløs holde Spotlight A/S, i det omfang Spotlight A/S måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling
4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Spotlight A/S gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Spot-light bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 8 dage medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling
5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Spotlight A/S er uden ansvar for, har Spotlight A/S ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Spotlight A/S, har Spotlight A/S ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: I op-hæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, II ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller III gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
6.1 Tilbud. Spotlight A/S tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Spotlight A/S i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Spotlight A/S, medmindre Spotlight A/S meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Spotlight A/S skriftligt. En ordre skal inde-holde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: I Ordre-nummer, II Varenummer, III Varebeskrivelse, IV Mængde, V Pris, VI Betalingsbetingelser, VII Leveringsdato, VIII Leveringsadres-se, og IX Leveringsbetingelser.

6.3 Ordrebekræftelser. Spotlight A/S tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejds-dage efter modtagelse af ordren. Bekræftel-ser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Spotlight A/S.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Spotlight A/S skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Spotlight A/S bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Spotlight A/S skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering
7.1 Leveringsbetingelse. Spotlight A/S leverer alle solgte produkter og reservedele EXW, medmindre andet er aftalt på skrift.

7.2 Leveringstid. Spotlight A/S leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Spotlight A/S ordrebekræftelse. Spotlight A/S har ret til at levere før den aftalte leveringstid, med mindre parterne har aftalt andet.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Spotlight A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Spotlight A/S, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering
8.1 Meddelelse. Hvis Spotlight A/S forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Spotlight A/S kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny for-ventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Spotlight A/S undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 8 dage, kan kunden op-hæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Spotlight A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket leve-ring.

9. Garanti
9.1 Garanti. Spotlight A/S garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 24 måneder fra ud-skiftningen, dog maksimalt 36 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser. Spotlight A/S garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: I almindelig slitage, II opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Spotlight A/S instruktioner eller almindelig praksis, III reparation eller ændring udført af andre end Spotlight A/S, IV andre forhold, som Spotlight A/S er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Spotlight A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Spotlight A/S, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Spotlight A/S de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Spotlight A/S beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Spotlight A/S har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Spotlight A/S kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Spotlight A/S. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Spotlight A/S. Spotlight A/S bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Spot-light A/S har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Spotlight A/S fejlen eller manglen ved at: I udskifte eller reparere defekte dele, eller II sende dele til kunden med henblik på kundens egen ud-skiftning eller reparation.

9.6 Ophævelse. Hvis Spotlight A/S undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Spotlight A/S har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 90 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Spotlight A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar
10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. Spotlight A/S er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede pro-dukter og reservedele, i det omfang et sådan ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløs holde Spotlight A/S, i det omfang Spotlight A/S måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Spotlight A/S ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 5% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Spotlight A/S netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Spotlight A/S har handlet forsæt-ligt eller groft uagtsomt.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Spotlight A/S ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsa-get forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Spotlight A/S ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan hen-høres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Spotlight A/S kontrol, og som Spotlight A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder
11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, her-under patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Spotlight A/S.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Spotlight A/S erhvervshemmelig-heder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Spotlight A/S fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhan-del og uden tidsbegrænsning efter samhand-lens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende ret og værneting
13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.